Grote vragen

De methode van scenarioplanning start met het inventariseren van de grote vragen die er leven in de sector. “Als je een glazen bol zou hebben waarmee je in de toekomst kon kijken, welke vragen zou je dan willen stellen aan de toekomst?” Dit vroegen we in een enquête aan de deelnemende experts. Hun reacties (in totaal bijna 150 vragen) zijn samengevat en hebben daarmee geleid tot de volgende acht hoofdvragen over de toekomst. 

Hoe kunnen we journalisten leren om in te spelen op de telkens veranderende maatschappij? Hoe om te gaan met mis- en desinformatie? Welke rol gaan machines en algoritmes spelen? Hoe zal het vertrouwen in de journalistiek zich ontwikkelen? Welke rol spelen opleidingen in het debat over vertrouwen? Hoe kunnen we journalisten opleiden die in staat zijn hun activiteiten op een geloofwaardige en vertrouwenswekkende manier weten over te brengen? Hoe zal de polarisatie in de samenleving zich ontwikkelen? Hoe zal het staan met de veiligheid voor journalisten? Hoe kunnen we journalisten voorbereiden als het gaat om veiligheid? Hoe zal de status van het vak zich ontwikkelen? 

Is er in de toekomst nog wel journalistiekonderwijs nodig? Is een algemene opleiding of specialisme niet beter? Is een indeling mbo, hbo, wo nog wel van deze tijd? Is vier jaar opleiden niet in tegenspraak met een leven lang leren? Wat is de kwalificatie van een diploma journalistiek waard? Wordt het meer maatwerk en moet er meer ruimte voor flexibiliseren komen? Hoe moet een leven lang leren vorm krijgen in een snel veranderende wereld? Welke rol kunnen instituten hierin spelen? Welke invloed heeft de student/professional op zijn eigen leerroute en ontwikkeling? Hoe kan de journalistiek een afspiegeling van de samenleving worden?

Hoe gaat digitaal onderwijs vorm krijgen in de toekomst? Hoe geven we hybride en blended leren vorm? Welke andere kanalen zijn er om onderwijs aan te bieden? Welke didactiek gebruiken we? Welke rol hebben docenten in het opleiden? Welke rol speelt het werkveld in het opleiden? Zijn er andere samenwerkingsverbanden mogelijk? Welke rol spelen de gebouwen? Hoe kan het onderwijs blijvend vernieuwen? Hoe moet er worden getoetst?

Hoe zal het vak van de journalist zich ontwikkelen? Waar positioneert de journalistiek zich (van waakhond tot gezellige blogs)? Zijn journalistieke principes toe aan een herziening? Verschuift de rol van waakhond meer naar organisaties die optreden als behartiger van een belang? Of moet journalistiek terug naar de basis van waarheidsvinden in een wereld waarin iedereen kan publiceren? Wat is je doel als journalist: informeren/overtuigen/achtergrond/ontmaskeren/opinie beïnvloeden? Hoe integer moet je zijn als journalist? Welke rol moet de journalistiek spelen als tegenhanger van des- en misinformatie? Moeten journalisten meer generalisten of specialisten zijn? Wat betekenen het verdwijnen en opkomen van verschillende platforms voor de rol van de journalist? Welke journalistiek verdwijnt en waar zit nog wel werk in? Hoe verdien je geld als journalist?

Wat is het belang van kennis? Welke kennis moet een journalist hebben? Hoe krijg en behoud je een goede algemene ontwikkeling in een samenleving die steeds complexer wordt maar waar wel sprake is van ontlezing? Hoe creëer je diepgang/en hoger niveau? Hoe hou je oog voor internationale ontwikkelingen? Hoe hou je gelijke tred met voortschrijdende informatietechnologie? Hoe zorg je dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn voor bijscholing? 

Hoe ga je om met een overvloed aan bronnen en hoe check je deze? Hoe cruciaal is de rol van taalvaardigheid? Hoe stimuleer je analytische en cognitieve vaardigheden? Hoe creëer je innovatieve vaardigheden? Hoe prikkel en ontwikkel je creativiteit? Hoever moet het onderwijs in ondernemende vaardigheden gaan? Hoe vind je de balans tussen klassieke journalistiek en experimenteren? Welke digitale vaardigheden heeft een journalist nodig en hoe blijf je bij? Wat is het belang van technische vaardigheden (zoals filmen etc)? Hoe leid je journalisten op die het steeds breder wordende medialandschap/platforms kunnen bedienen? Hoe kun je journalisten continu laten reflecteren op gedrag, keuzes en perspectief? Moet er niet meer aandacht gaan naar algemene competenties en persoonsvorming? Hoe kunnen journalisten beter samenwerken? Hoe stimuleer je journalisten om hun eigen leervragen te stellen?

Wat is het belang van het publiek? Hoe blijf je doelgroepgericht werken? Hoe is de balans tussen rol en invloed van het publiek en vrijheid om eigen agenda te volgen? Hoe dienstbaar moet je zijn aan je publiek? Hoe onderscheidt de journalist zich van de burger die door allerlei platforms ook nieuws kan maken? Hoe kun je inspelen op veranderende patronen van nieuwsgebruik? Hoe bereik je een publiek bereiken wanneer er allerlei sentimenten spelen? Waar heeft het publiek behoefte aan? Hoe moet contact met het publiek eruitzien? Hoe kun je het publiek betrekken bij je journalistieke doelen? Hoe kun zorgen dat journalisten aandacht hebben voor inclusie en diversiteit?

Wat verstaan we onder journalistiek? Waar zit de grens tussen journalistiek en communicatie? Hoe ga je om met nieuwe kanalen/platforms waar iedereen op kan publiceren (iedereen is journalist)? Hoe ga je om met de discrepantie tussen de media die studenten consumeren en media waar je voor opleidt? Leidt journalistiekonderwijs mensen op voor de journalistiek of brengt het mensen journalistieke vaardigheden bij? Hoe kun je allianties sluiten met andere vakgebieden en multidisciplinair werken stimuleren?

nl_NLNL